Privacy verklaring

Het Overleg VOF, gevestigd aan Slijkstraat 9, 4503 BC Groede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Herberg de Natte Pij Slijkstraat 1, 4503 BC Groede +31 (0)117 37 66 33

Eetcafé Pension ’t Overleg, Slijkstraat 9, Groede, Nederland, +31 (0) 117 37 13 17

De Functionaris Gegevensbescherming van Het Overleg VOF, is te bereiken via receptie@hotelgroede.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Overleg VOF verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via receptie@hotelgroede.nl, dan verwijderen wij deze informatie.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het Overleg VOF verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Het Overleg VOF neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Overleg VOF) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Overleg VOF bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens                         > 7 jaar> Wettelijk verplichte bewaartermijn, art. 31 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Overleg VOF verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het Overleg VOF gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Overleg VOF en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar receptie@hotelgroede.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Het Overleg VOF wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Overleg VOF neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze receptie via receptie@hotelgroede.nl.

Wat wij aanbieden aan de gast via Redfords.

Het Overleg VOF wijst u erop dat voor het leveren van zijn online reserveringsdiensten het noodzakelijk is dat u ons uw persoonsgegevens verstrekt. Deze gegevens zullen, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) EU-2016/679 van 27 april 2016, automatisch worden verwerkt en opgeslagen in bestanden met het enige doel u de aangeboden diensten te kunnen verlenen.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, adres gegevens en uw e-mailadres.

Deze persoonsgegevens  gebruiken wij alleen voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief.

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Het Overleg VOF informeert u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en alleen intern en alleen voor de eerder vermelde doeleinden zullen worden gebruikt. In geen geval worden uw gegevens aan derden beschikbaar gesteld, tenzij u ons daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft, of in die gevallen waarvoor een wettelijke verplichting bestaat.